Tuesday, November 23, 2010

Genius Kamal ! ! !

Trisha :

கண்ணோடு கண்ணைக் கலந்தாளென்றால்

களங்கம் உள்ளவன் எச்சரிக்கை

உடனே கையுடன் கைகோர்த்தானா ?

ஒழுக்கங் கெட்டவள் எச்சரிக்கை

ஆடை களைகையில் கூடுதல் பேசினால்

அனுபவம் மிக்கவள் எச்சரிக்கை

கலவி முடிந்தபின் கிடந்து பேசினால்

காதலாய் மாறலாம் எச்சரிக்கை

கவிதை இலக்கியம் பேசினளாயின்

காசை மதியாள் எச்சரிக்கை

உன்னுடன் இருப்பது சுகமென்றாளா

உறுதியாய் சிக்கல் எச்சரிக்கை

அறுவடை கொள்முதல் என்றே காமம்

அமைவது பொதுவே நலமாகக்கொள்

கூட்டல் ஒன்றே குறியென்றானபின்

கழிப்பது காமம் மட்டும் எனக்கொள்

உன்னை மங்கையர் என்னெனக்கொள்வர்

யோசிக்காமல் வருவதை எதிர்கொள்

முன்னும் பின்னும் ஆட்டும் சகடை

ஆணும் பெண்ணும் அதுவேயெனக்கொள்

காமமெனப்படும் பண்டைச் செயலில்

காதல் கலவாது காத்துக்கொள்

இப்பெண்ணுரைக்கெதிராய் ஆணுறை ஒன்றை

இயற்றத் துணியும் அணி சேர்த்துக்கொள்

Kamal :

கலவி செய்கையில் காதல் பேசி

கனிவாய் மெலிதாய்க் கழுத்தைக் கவ்வும்

வெள்ளை பளிச்சிடும் பற்கள் வேண்டும்

குழந்தை வாயை முகர்ந்தது போலக்

கடும் நாற்ற மில்லாத வாயும் வேண்டும்

காமக் கழிவுகள் கழுவும் வேளையும்

கூட நின்றவன் உதவிட வேண்டும்

சமயலின் போதும் உதவிட வேண்டும்

சாய்ந்து நெகிழ்ந்திடத் திண்தோள் வேண்டும்

மோதிக் கோபம் தீர்க்க வசதியாய்

பாறைப் பதத்தில் நெஞ்சும் வேண்டும்

அதற்குப் பின்னால் துடிப்புள்ள இதயமும்

அது ரத்தம் பாய்ச்சி நெகுழ்திய சிந்தையும்

மூளை மடிப்புகள் அதிகம் உள்ள

மேதாவிலாச மண்டையும் வேண்டும்

வங்கியில் இருப்பு வீட்டில் கருப்பென

வழங்கிடப் புழங்கிட பணமும் வேண்டும்

எனக்கென சுதந்திரம் கேட்கும் வேளையில்

பகுத்தறிகின்ற புத்தியும் வேண்டும்

இப்படிக் கணவன் வரவேண்டும் என

ஒன்பது நாட்கள் நோம்பு இருந்தேன்

வரந்தருவாள் என் வரலட்சுமியென

கடும் நோம்பு முடிந்ததும் தேடிப் போனேன்

பொடிநடை போட்டே இடை மெலிய வெனக்

கடற்கரை தோறும் காலையும் மாலையும்

தொந்தி கணபதிகள் திரிவது கண்டேன்

முற்றும் துறந்து மங்கையரோடு

அம்மணத் துறவிகள் கூடிடக் கண்டேன்

மூத்த அக்காள் கணவனுக்கு

முக்கால் தகுதிகள் இருந்தும் கூட

அக்காளில்லா வேளையிலே அவன்

சக்காளத்தி வேண்டும் என்றான்

எக்குலமானால் என்ன என்று

வேற்று மதம் வரை தேடிப் போனேன்

வர வரப் புருஷ லட்சணம் உள்ளவர்

திருமணச் சந்தியில் மிகமிகக் குறைவு

வரம்தரக் கேட்ட வரலட்சுமியுனக்கு

வீட்டுக்காரர் அமைந்தது எப்படி ?

நீ கேட்ட வரங்கள் எதுவரை பலித்தது ?

உறங்கிக் கொண்டே இருக்கும் உந்தன்

அரங்கநாதன் ஆள் எப்படி ?

பிரபந்தம் சொல்லும் அத்தனை சேட்டையும்

வாஸ்தவமாக நடப்பது உண்டோ?

அதுவும் இதுவும் எதுவும் செய்யும்

இனிய கணவர் யார்க்குமுண்டோ ?

உனக்கேனுமது அமையப்பெற்றால்

உண்மையிலேயே அதிர்ஷ்டசாலிதான்

நீ அதுபோல் எனக்கும் அமையச் செய்யேன்

ஸ்ரீ வரலட்சுமி நமஸ்துதே

- Written by Kamalahasan

Thursday, September 23, 2010

A true fake story...

Long long ago, so long ago, nobody knew how long ago, in 1985 on February the 31st born a male child in the city of Madras (new name “Chennai” old name “Madarasapattinam”) under Swathi natchathiram (star), Thulam raasi (Libra moon sign) and Danur laknam (Sagittarian descendant). His mom took his horoscope to Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal, a doctorate holder in astrology, he said within the age of 2 he will make his father rich as he is blessed by Lordess Lakshmi and having Sukira Thisai and that the boy should be named with the word starting with letter “V”. So they named him Venkatachala Laksmipathy Balaji. When he was 1 year, 3 months and 23 days old his father becomes a millionaire. So his parents again went to Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal and thanked him by paying him a lot of money and showed him the horoscope of the boy. He went through the chart and said he has a severe kandam (danger) at the age of 5 and that he will survive that as he is blessed by Lordess Parvathi and has Guru Thisai. When he was five he escaped miraculously from a big train accident, he was the only survivor of the train crash (don’t ask me how he was travelling alone at the age of 5 in a train as his parents did not travel with him, we need some build up for Heroes in India), so the whole country said he is a lucky child and is blessed very well by god. So again his parents went to Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal and again thanked him by paying him a lot of money and showed him the horoscope of the boy. He went through the chart and said he is blessed by Lordess Saraswathi and he has Puthan Thisai as such he will succeed in his studies with top ranks and will do undergraduate in a top university in India but his stars will never let him stay in India and he will go and do his postgraduation in the West and will never return to India after the age of 24.

Our hero finished his schooling securing a state rank, got into the no.1 university in India for Computer Science Engineering and then got into MIT, USA. He came with a gold medal and his whole family (there were 238 members till the last minute I was writing this story but considering it is an Indian family it would have become 241 by now) were talking about him settling down in USA forever as its in the west of India and they were praising Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal for his perfect predictions so far and they believed that God himself was speaking through Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal. Our hero’s parents were as usual taking the money out of their bank accounts to pay our great Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal when they receive a call in their skype phone and it was none other than our hero;

Hero: Dad, how are you?

Dad: I am good my son, so proud of you ! ! !

Hero: Dad I am coming home.

Dad: Oh, thats great for how many days?

Hero: For good

Dad: What??? it can’t be? You have to stay there it’s the wish of God, it’s written in your horoscope, you can’t change it.

Hero: I can’t change it dad.

Dad: God didn’t change it either son.

Hero: I know dad but one man did.

Dad: Who is that?

Hero: Mr Obama.

Dad: What ma?

Hero: Obama dad, the US President.

Dad: But our great Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal said you will never come to India as its god’s wish.

Hero: Dad, just ask him again whether my chart has changed in all these years. Anyways I am coming on next Wednesday for good. Please get me an Indian mobile number. Say hi to Mom. Bye for now.

So our hero’s parents ran to Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal and told him what had happened. Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal took his 2500 year old chart on astrology and started calculating the future of our Hero and after 45 minutes 38 seconds he came to a conclusion that there is no way our hero will return to India and that his fate is fixed is fixed in such a way that by now he should have got a job in USA and he will stay there forever. When hero’s parents told him it didn’t happen, our Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal threw all the money, fruits and clothes they offered to him and said, if this thing doesn’t happen within the next one month he will quit checking horoscopes and will sit in a temple and do kizhi joshiyam (parrot reading – mind you it’s not tarot reading, its parrot reading).

Our hero came back to home from US of the A. He sat at home without searching for a job in India and was waiting for his job offer and visa letter from US of the A. Days passed by and it was just 2 more days for the one month period given by Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal. On the last but one day, there was a courier delivered to our hero’s house from US of the A, hero’s parents were jumping up and down claiming that their astrologer has been right once again. The whole family (which has become 1056 members as of this minute) was before the prayer room where the cover which they received via courier was placed before the deities and they prayed for 23minutes 25seconds. Slowly our hero opened the cover and found it to be from his American friend Ms Michelle Ralph Thomas with a few paper cuttings, one was of Mr President Obama’s speech in the parliament where he has warned the American companies from recruiting foreigners especially Indians by imposing high tax rates on them and the other one was about the companies deciding to recruit only Americans to get tax benefits and the final one was about the new rule stating that Indian undergraduate degrees will not be recognised in US of the A.


2 years and 9months and 19 days later, our Hero is working in a small software company in Mogappair, Chennai, Tamil Nadu, India (Lat 206.12 degree and Long 128.89 degree), our hero’s family is in search of a replacement for our Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal as our Jodhidarathna (King of Astrology) Mr Sri Sri Sri Venkatramana Krishna Govindaachari Swamigal is now sitting in Kabaleeshwar temple doing parrot reading.


MORAL OF THE STORY: God proposes and Obama disposes (Now you know why Obama is called the Messiah)

DISCLAIMER: This is a pure fiction and not to hurt the sentiments of anyone especially President Obama.

Genius Kamal ! ! !

Trisha : கண்ணோடு கண்ணைக் கலந்தாளென்றால் களங்கம் உள்ளவன் எச்சரிக்கை உடனே கையுடன் கைகோர்த்தானா ? ஒழுக்கங் கெட்டவள் எச்சரிக்கை ஆடை க...